Clubbeleid

Halfjaarlijks statutaire vergadering van Neerlandia VZW van 23-01-2016


BELEIDSPLAN¬† 2012 –¬† 2015¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† KNKC

I.        Missie

‚Äú¬† Met¬†respect¬†voor het verleden en aanpassing aan nieuwe noden, binnen een gezonde financi√ęle en organisatorische structuur verder groeien naar een korfbalclub waar elkeen¬†gewaardeerd¬†wordt. Hierbij dienen de zwaartepunten volledig op de sportieve kwaliteit- en kwantiteitsverhoging te

 

liggen binnen de jeugdwerking, een open en goede communicatiecultuur en een onafgelaten streven naar verbetering ‚Äď vernieuwing – van onze accommodatie ‚Äú

Onze vereniging stelt zich tot doel:

Het aanbieden en beoefenen van korfbal in al zijn vormen, zowel prestatiegericht als recreatief. Naast de sportieve groeiambitie blijven we tevens aandacht houden  naar het sociaal aspect en ontspanning van de leden.

II.     Visie

Korfbal aanbieden op maat van iedereen.


 We willen ervoor zorgen dat elk lid kan spelen en trainen in een ploeg waar hij/zij zich goed voelt zowel sociaal als op basis van kwaliteiten.
Voor jeugdleden is het belangrijk dat zij kunnen spelen in hun eigen leeftijdscategorie.

Korfbal gebruiken als opvoedend element.10 tips om positief te coachen Korfbal is een gemengde sport. Dit uniek gegeven vinden we een zeer belangrijk element in de ontwikkeling van het kind.
Binnen de beoefening van een teamsport behoort discipline, respect en fair-play tot onze basisprincipes.

Daarnaast onderschrijven we tenvolle, en hebben we ook de panathlon-verklaring ondertekend over ethiek in de jeugdsport

Zorgen voor doorstroming.

 • opbouwende doorstroming: we moeten ervoor zorgen dat we onze eigen jeugd opleiden tot mogelijke kernspelers. Dit door maximaal te blijven inzetten op vorming en bijscholing.
 • afbouwende doorstroming: ¬†aandacht houden voor kernspelers die afbouwen, zodat zij waar mogelijk kansen krijgen in lagere reeksen, en op deze manier een sportieve invulling blijven aangeboden krijgen en zinvol kunnen ingezet worden binnen andere taken

Werken aan verbetering accommodatie.
De vinger aan de pols houden in de evolutie binnen de Gentbrugse Meersen en de mogelijkheden met Stadsbestuur naar de totstandkoming van een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

III.       Doelstellingen op korte en lange termijn

 • Uitbouwen ledenwerving:
  Door jeugdwerving de basis leggen voor sportieve groei en de toekomst van de club. In directe samenwerking met de jeugdcoördinator werken aan diverse initiatieven zoals schoolinitiatie, organisatie Fun4kids-dag, enz. met kwalitatieve opvolging.
 • Aandacht hebben voor mogelijke initiatieven i.s.m. andere verenigingen, buurtwerking e.d.
 • Gediplomeerde trainers bij elke jeugdreeks.
  Als logisch vervolg op de 1ste doelstelling dienen de trainers gestimuleerd te worden om opleiding, cursussen of bijscholing (clinics) te volgen.
 • Jeugd- opvolgingsplan
  • Een lange termijnvisie opstellen doorheen de jeugdopleidingen.
  • Een evolutie – evaluatie plan per jeugdlid, zodat elk lid de nodige aandacht en ondersteuning krijgt.
 • Sponsoring
  Deze extra inkomsten zorgen voor meer ademruimte en tot meer mogelijkheden

  • Sponsorverantwoordelijke(n)
  • bundel met de verschillende sponsor mogelijkheden
  • leden stimuleren om mee te zoeken naar sponsors
 • Tevredenheid leden
  • inrichten extra ‚Äď (neven)activiteiten die de sociale contacten tussen de leden bevorderen. De (historische) link met de bestaande spaar-, biljart-, dartsclub blijft in die zin zeer belangrijk
  • bevraging leden om beleid waar nodig bij te sturen

 

IV.        Sportieve doelstellingen

Kwaliteitsvolle leiding en begeleiding aanbieden voor alle spelers

Jeugd:

 • streven naar minimaal 1 ploeg in elke jeugdreeks

Kern:

 • aansluiting bij de top behouden via evaluatie van de opleidingsvisie
 • Bestendigen in hoofdklasse zowel in zaal als op het veld met een A-B- en indien haalbaar C-kern.
 • Zo hoog mogelijk percentage eigen opgeleide leden in de kern

Gewestelijken:

 • Zodra kansen zich aanbieden opnieuw gewestelijke ploeg in leven roepen
 • Speelplezier gaat voor prestatie
 • Trainingsmogelijkheden

Recreanten:

 • Voldoende aandacht geven en valoriseren binnen de clubwerking met een goede leiding en degelijk aanbod

V.       BESLUIT

 • Tijdig¬†voorzien in opvolging¬†van huidige medewerkers over de ganse lijn i.h.k.v. ‘vergrijzing’- Werken aan engagement van jongeren;
 • Goede verdeling van de ‚Äėwerkkracht/draagkracht‚Äô binnen de club door verantwoordelijken aan te duiden die de leden persoonlijk aanspreken;
 • Jeugd¬†: accent op begeleiding, opleiding,werving. Voorstel : ‚Äėplan vergoeding jeugdtrainers‚Äô : zie verder¬†
 • Zoeken naar middelen om¬†ouders beter te betrekken¬†in structuur club
 • Werken aan sportieve¬†samenhang tussen de ploegen¬†van miniem tot recreant;
 • Streven naar meer¬†‚Äėinternationalisering‚Äô¬†( deelname buitenlandse tornooien e.d.) en modernisering (gebruik nieuwe toepassingen, sociale media ‚Äď website/clubblad/email);
 • Kwaliteit van de¬†verslagen comit√©s¬†+ tijdige indiening naar Raad Van Bestuur ( max. 14d )

¬į Verder zetten en voortdurend evalueren van het¬†Basisplan vergoeding jeugdtrainers :

Jeugdtrainers een minimale onkostenvergoeding betalen voor het geven van training, afhankelijk van opleiding en aantal jaren dat men training geeft

Terugbetalen gevolgde cursussen (bv. 40% inschrijvingskost, 30% na 1 jr. training geven, 30% na 2 jr.)

Evaluatiesysteem inbouwen ‚Äď Financi√ęle haalbaarheid

Dit beleidsplan zal jaarlijks getoetst worden t.g.v. de algemene vergaderingen.

Voor de Raad van Bestuur

Januari 2012.